ÑEPYRÛMBY   AKA    Ayvuryru’i    Mymba    Mbo’ekuaangatu   Mbykypyre    Ñemombe’u     Ñe’êpehê    Ñe’êporâhaipyre     Ñe’êryru
Ñoha’ânga    Ñorairô    Opaichagua    Sixto Figueredo     Ñe’êpukuaa     Ñe’êtekuaa     Purahéi     Tekoha     Tekombo’e     Tekopykuaa
Tembi’u     Tesâi     Tupâ jerovia     Jevy’a    
Yvyra

GUARANI ÑE’ÊREKOKUAA - TERMINOLOGÍA GUARANI
Ko togue ojehupi’ypy ko arangépe: 24.06.09 ha oñembopyahu ko árape: 12.03.10. (Ñembopyahupyre: 2)
ÑOHA’ÃNGA - TEATRO
Ko’ápe oñembohysýi 100 ñe’ê Modesto Romero Cueto mboatypyre

Guarani - Guarani

-A-
1. Aomondepy: Aokuéra opaichagua jepuru.
2. Apohára: Ohaiva’akue  tembiapo  ñoha’ã ngápe ĝuarã.
3. Apokytã: Ñoha’ãnga vore rembiasy oĝua hẽhápe ijyvatevéva
  apañuãime.
4. Apotenondeha:Avajepigua’ỹ tenondeguaite omondohóva
  ñoha’ãnga rembiapo apytĩmby.
5. Ararapo: Ñoha’ãnga’apoha rugua omoha’ã ngáva yvága.
6. Avajepigua’ỹ: Peteĩteĩ  umi  tapichagua’u, haihára ombohekovesẽva’akue iñapytu’ũme ha omomba’apóva ñoha’ãngápe.
 7. Avano’õ: tapichakuéra aty ñoha’ãnga’apópe noñe’ẽiva.
 8. Ayvu’aty: Ñe’ẽryru. Ñe’ẽ aty ñemohenda a chegetyrupi, opa  ñe’ẽnguéragui  oĩva  peteĩ ñe’ẽme, térã ambue kuaapýgui, ojehechauka haĝua mba’erã añetépa ojeipuru pe ñe’ẽ.


-J-
 9. Jeikerã: jehepyme’ẽ renda ojeike haĝua ño ha’ãngaópe.
10. Jepe’aha: Pa’ũ oĩva ñoha’ãnga’apoha ogy pýpe.
11. Jupiguejyha: Guataha ojejupi térã ojeguejy haĝua ndaipyrupiháiva ijape jojágui.
12. Jereha: ñoha’ãnga’apoha ojeréva.
13. Jesareko: Marandu oñeme’ẽva ñoha’ãnga’apohárape ojesareko haĝua oikepotaiteha ñoha’ãnga’apohápe.


-K-
14. Kirirĩ’imi: Jepyta michĩmi ojapóva ñoha’ã nga’apohára ñe’ẽ apytépe.
15. Korapyguapyha: Apykakuéra oĩva ñoha’ãngao korapýpe.
16. Koty’iguapyha:Tenda oĩva yvatemiẽ ñoha‘ãngao ogypy korapýgui, oĩhápe irundy térã hetave apyka ojeguapy haĝua ha upe guive ojehecha haĝua ñoha’ãnga.
17. Kuatia: Vore  oguerekóva  ñoha’ãnga’apo harakuéra omoha’ãnga haĝua hembiapo. Peteĩteĩ avajepigua’ỹ ñoha’ãngapegua.
18. Kuña’aguarahára: Kuimba’e ñoha’ãngahára imitãva.


-M-
19. Mosaingoha: Ñoha’ãngao  ogahojáre  oñeñapytĩva yvyra puku  oñemosaingo  haĝua poyviñeno, poyviñembo’y, tendachaukaha, tesapeha ha mba’e.


-MB-
20. Mba’ejerepy: Ñoha’ãnga’apoha apu’a ojeréva hese avakuéra ohecha haĝua ñoha’ãnga.
21. Mbojaha: Ry oñemboja haĝua taguejoguaha, temberague térã tendyvarã ha mba’e.
22. Mborayhuguiguáva: tembiapo hasy’ỹva oñe’ẽva mborayhúgui.


-Ñ-
23. Ñeha’ã: Kuaapy ñoha’ãngahakuéra ojapóva omomýivo tembiapo ñoha’ãnga’apohápe, ikatuhaĝuáicha  osẽ  porã  ñoha’ãnga  ojehechaukaséva.
24. Ñeha’ã paha: Ojejapo ñeha’ã paha opaite mba’e  ndive  ojepurútava  ñoha’ãngahápe. Techapyrã: ao, tesapeha, tovamoha’ãngaha, tendachaukaha, apyka, mesa ha mba’e.
25.Ñemo’ãporã’ỹva: Oje’e tendachaukaha noĩporãiva, noñemo’ãporãigui ha ojehechapa korapy’apyka guive umi mba’e ndojeipotáiva ojehecha ñoha’ãnga’apoha ryepýpe.
26. Ñemomýi: Ñemomýi ñoha’ãnga apohápe. Ñoha’ãnga rembiapo mongakuaa.
27. Ñemoñe’ẽ: Avajepigua’ỹ ñoha’ãngapegua he’íva, ñoha’ãnga’apohárarupi.
28. Ñemo’ãmbue: Jerova sapy’a ñe’ẽpu ha ñemomýi rehegua. Tekoñeñandu jerova.
29. Ñembohoryra’ã: Peteĩ tembiapo heko’añetévare ñembohory.
30. Ñemboja’o: Ñoha’ãnga rembiapo ñepehẽ’ã ñoha’ãnga vore rembiapo omohu’ũva peteĩ ñemomyingue. Techapyrã:  Opáma  ñemboja’o peteĩha.
31. Ñemboja’opa’ũ: Pa’ũ oikóva ñemboja’o ha ñemboja’o apytépe.
32. Ñemboja’ovore: Ñemboja’o oñembovorejevýva, upe vorépe ikatu oñemyengovia tenda térã ára.
3. Ñembosarairã: Tembiapo mbyky vyroreirã
34. Ñepehẽ’ãvorereko:Peteĩ ñepehẽ’ã vore ñoha’ãnga’apoharakuéra noñe’ẽi ha nomýivái.
35. Ñe’ẽjoapy: Ñoha’ãnga’apohára ombojoapyvéramo ñe’ẽ he’iva’erãgui hembiapópe.
36. Ñe’ẽkõindy: Ñe’ẽ aty ojeipurúva mokõi ñe’ẽgui ojojogua’ỹva, ojeikuaayka haĝua mba’épa he’ise peteĩ ñe’ẽgui ambue ñe’ẽme. Techapyrã: Ñe’ẽkõindy:Vocabulario Bilingüe.
37. Ñe’ẽkũjeravai: Ñe’ẽ oñemokũjerapusakãvaíva.
38. Ñe’ẽmbyky: ñe’ẽnguéra osóva térã ñe’ẽjoapy mbyky. Avajepigua’ỹgua ñomongeta rehegua mbykymi.
39. Ñe’ẽndy: Ñe’ẽ aty ojeipurúva peteĩ ñe’ẽgui,oipurúva peteĩ tetã.
40. Ñe’ẽpaha: Opahápe ñe’ẽ peteĩ ñomongetápe, oñe’ẽ haĝua ambue avajepigua’ỹ.
41.Ñe’ẽrasaha: Tapicha ombohasáva ñe’ẽ ñoha’ãngahakuérape hesaráirõ umi mba’e he’iva’erãgui. Tapiaite ojejuhu asu térã akatúagotyo, poyviñembo’y pa’ũme.
42.Ñe’ẽ’año:Peteĩ ñoha’ãnga’apohára oñe’ẽvaha’eño ñoha’ãnga’apohápe.
43.Ñe’ẽ’ypy: Ñe’ẽ ñepyrũ ñoha’ãngapegua, haimete katuetei oje’éva ñoha’ãnga’apoharenondépe, upépe ojekuaayka tembiapo rapo oñemongakuaavétava ñemboja’okuérape.
44.Ñoha’ãnga: Castelano-me,ou Griego-gui:
      (Teatro = “Thedomái”) he’iséva: maña.
    44.1.Ñoha’ãngahára omoha’ãngáva haihára ñoha’ãnga.
    44.2.Peteĩ yvypora aty omañava ñoha’ãngakuérare omoha’ãngáva haihára ñoha’ãnga jehaipyre.
     44.4.Peteĩ tetãmeygua ñoha’ãnga. Techapy: Paraguái ñoha’ãnga.
45.Ñoha’ãngahaipy: Kuatia jehaipy ñoha’ãnga rehegua.
46.Ñoha’ãngahára: Omba’apóva ñoha’ãngápe. Tekoporã’apohára ñoha’ãngapegua. Techapyrã: Pedro Molinier ha’ékuri peteĩ ñoha’ãngahára Guarani ñoha’ãngapegua.
47.Ñoha’ãngajeho: Ñoha’ãnga’apoharakuéra ohóva okaháre ojapo haĝua ñoha’ãnga heta tendáre.
48.Ñoha’ãngamondyiha: Ñoha’ãnga pochy Oporomondýiva.
49.Ñoha’ãngambotavy:Ñoha’ãnga mbyky ñembohoryrã.
0. Ñoha’ãngambyasy: Tembiapo ñoha’ãnga rehegua hembipota jovake ñembyasýva, áĝa, ikatúva oñemyatyrõ.
51. Ñoha’ãngao: Óga ojejapohápe ñoha’ãnga.
52. Ñoha’ãngaoguasu: Tenda tuicháva ojejapo haĝua ñoha’ãnga.
53. Ñoha’ãngapane: Ñoha’ãnga jehasa asy rehegua, naipohãiva.
 

 

54. Ñoha’ãngapyhy: Tembiapo ñoha’ãnga rehegua hi’ãngapyhyetereíva, oĩhápe avei tenda puraheirã.
55. Ñoha’ãngavy’arã: Ñoha’ãnga ombohekoporãva atyno’õme ikaguaípe, ha ivy’arekóva.
56. Ñoha’ãnga’apoha: Ojejapohápe ñoha’ãnga ha ñoha’ãnga’apoharakuéra ojupíva omoha‘ãnga haĝua tembiapo ohaiva’akue ñoha’ãnga apohára.
57. Ñoha’ãnga’apohára: Omba’apóva ñoha’ãngápe.
58. Ñoha’ãnga’apohara’i: Ñoha’ãnga’apohára ikuatia michĩvéva ñoha’ãnga apópe.
59. Ñoha’ãnga’apoha’ypy: ñoha’ãnga’apoha pyrũha osẽva korapyguapyhagotyo, poyvi guasu juru renonde guive.
60. Ñoha’ãnga’apoygua: Téra oñemoĩva umi ojapóvape ñoha’ãnga.
61.Ñoha’ãnga’apo’aty: Ñoha’ãngahakuèra ĩva peteĩ atýpe ojapo haĝua ñoha’ãnga.
62. Ñomongeta: Ysaja ñoha’ãngápe ojepurúva he’i haĝua hemiandukuéra mokõi térã hetave avajepigua’ỹ omoĩva ijurukuérape ñoha‘ãnga apohára.


-P-
63. Pomýi: Pokuéra ñemomýi ha he’iséva ipype peteĩ mba’e oñe’ẽrõguáicha avei.
64.Poyviguasu juru:Poyviguasu ñoha’ãnga’apohapegua tenondete oĩva, ojepe’a, oñemboty, oñepyrũ ha ojepe’a haĝua ñemboja’o.
65.Poyviguasurugua:Oñembotýva ararapo ári.
66. Poyviñembo’y: Poyvi osaingóva mosaingoháre yvy peve, omo’ã haĝua umi mba’e ndojeipotáiva ojehecha.Hendakuéra: ykegua asu ha ykegua akatúagotyo.
67.Poyviñeno:Poyvi rysýi osaingóva ñoha’ãnga’apópe, yvatégotyo, ñenomby, ha ojapóva ogahojáicha, avei omo’ã sãnguéra, yvyrapuku, mba’eresapeha ha mba’e.
68. Poyvi’i: Poyvi michĩ omo’ãva okẽ rapykue térã pa’ũ’imi ani haĝua ojekuaa oĩva uperire.
69. Pukahára: Avajepigua’ỹ ombopukáva ñoha’ãngarory Italia-yguápe, ijao hakãmbyrundy isa’y hetáva.
70. Purukatúva: Peteĩteĩ pa’ũ ikatúva ojepuru tendachaukahágui.


-R-
71.Ryguasurokái – Yvága: Yvatete. Techahra renda paha. Ojehepyme’ẽ’ivehápe.


-S-
72. Sãmbyhyhára: Oisãmbyhýva ñoha’ãnga ojehecha haĝua.

73. Sẽ: Oje’ẽ avajepigua’ỹ osẽ haĝua ñoha’ãnga’apohágui.


-T-
74.Taguejoguaha: Tague apopy ojoguánteva taguépe, oñemoha’ãnga haĝua temberague, tendyvarague ha mba’e. Oñemboja peteĩ mba’erýpe hérava mbojaha.
75. Taime’ẽha: Ñe’ẽrasahára ombohasáva ñe’ẽ ahy’o mbeguépe  (ype ñe’ẽicha) ñoha’ãnga‘apohárape, hesaraijave he’iva’erãgui.
76. Techaukaha: Ñemomarandu ojapóva haihára ñoha’ãngapegua jesarekorã. Oĩmba ñe‘ẽrokáipe ( ) ombojoavy haĝua umi ñe’ẽgui he’iva’erã umi ñoha’ãngahakuéra. Avei ojehai ambue taípe.
     Techapyrã (Oike ha oikutu ichupe kysépe)
77. Techaukajevy: Peteĩ tembiapo ojehechauka ypyva’akuéma, , ojehechaukajevýva.
78. Techaukaramo: Peteĩ tembiapo ñoha’ãnga rehegua ojehechaukáva ñepyrũmbyetéramo.
79. Tekora’ã: Tova ha tete ra’ã oñeñe’ẽ’ỹre.
80. Tekora’ãhára Ñoha’ãnga’apohára omoha’ãngáva oñe’ẽ’ỹre, oipuru hete ha hova he’i haĝua pe he’iséva.
81. Tekora’ã’apohára: Añetehápe omba’apóva mba’eporã apóre.
82. Tembiapopaha: Ñemboja’o paha, ñe’ẽ ñemombykýpe oñeguenohẽva mba’érepa oiko pe oikova’akue.
83. Tembiaporape: Ñemohenda oñemoĩva tembiapo raperã. Upépe oĩva’erã tenda ojejpohápeta ñoha’ãnga, ñoha’ãnga aty réra, ñoha’ãnga réra, apohára réra, avajepigua’ỹ ha ñoha’ãnga’apohára rérakuéra, hendakuérare avei, osẽháicha ñoha’ãnga’apohápe, tembiapoharakuéra: Ñe’ẽrasahára, mba’epuru, tendachaukahára, tesapehára, aoñemondepy, ha mba’e, máva omotenonde ñoha’ãnga, ha avei momarandu óga ñemuhaguiguáva, ikatuhaĝuáicha ojehepyme’ẽ tembiaporapére.
84.Tembipotajovake:Apytu’ũ roky térã tembipota’asy ñembohovái oguerúva peteĩ ñoha’ãnga jehaipyre.
85.Tembipotajovakepaha: Ojera tembipota jovake ñoha’ãnga rehegua.
86. Tembipuruha:Mesa, apyka, tupa ha mba’e.
87. Tembipuruhára: Oñangarekóva mesa,apyka, tupa ha mba’ekuérare.
88. Tendachaukaha: Kuatia, poyvi térã oimeraẽ mba’e ñoha’ãnga’apoha oñembojegua haĝua. Techapyrã: Ka’aguy, tape, óga, koty térã oimeraẽva mba’e ojehechaukaséva moõ oiko ñoha’ãnga.
89. Tendachaukahamoĩhára: Omoĩva tendachaukaha ñoha’ãnga’apohápe, tendachaukahára pytyvõ ndive.
90. Tendachaukahára: Ojapóva tendachaukaha.
91. Tesapeenondegua: Mba’erendy rysýi oñemoĩva ñoha’ãnga’apoha renondépe, yvýpe, ohesape haĝua.
92. Teteñe’ẽ: Tova ha tete ñemomýirupi he’íva pe he’iséva, oñe’ẽ’ỹre.
93. Tesaperysýi: Tesapekuéra hysýiva saingopy ñoha’ãnga’apoha yvatégotyo, poyviñeno apytépe.
94. Toryjára: Avajepigua’ỹ oporombopukáva, Ñembohoryhára.
95. Tovañemyatyrõhára: omyatyrõva tova, omomorã térã ombovaive, ombopyahu térã ombotujave ha mba’e.
96. Tovañe’ẽ: Továpe he’i pe he’iséva.
97. Tugua: Ñoha’ãnga’apoha rugua paha.


-V-
98. Vore: peteĩteĩ kuatia ñoha’ãnga’apoháraygua ojapóva ñoha’ãnga.


-Y-
99 .Ykegua: Ñoha’ãnga’apohára oñemohendáramo ñoha’ãnga’apohápe mañahára renondépe, ykegua akatúa térã ykegua asúgotyo.
100.Yvatejoavy: Jero’a, mbohapy térã irũndy % oguerekova’erã ñoha’ãnga’apoha, hugua guive henondégotyo, ikatuhaĝuáicha ojehechapaite oikóva hi’ári.

ÑEPYRÛMBY   AKA    Ayvuryru’i    Mymba    Mbo’ekuaangatu   Mbykypyre    Ñemombe’u     Ñe’êpehê    Ñe’êporâhaipyre     Ñe’êryru
Ñoha’ânga    Ñorairô    Opaichagua    Sixto Figueredo     Ñe’êpukuaa     Ñe’êtekuaa     Purahéi     Tekoha     Tekombo’e     Tekopykuaa
Tembi’u     Tesâi     Tupâ jerovia     Jevy’a    
Yvyra

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

TYSÝI
GUASU

YVOTY_SA'YJU

INICIO

Abreviatura

Alimentación

Afijos

Animales

CITTIG

Diccionarios

Didáctica

Educación

Fiestas

Fonética

General

Gramática

Guerra

Hábitad

Informática

Literatura

Sixto Figueredo

Música

Narracion

Medicina

Plantas

Psicología

Religión

Teatro

 

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120
Guaraní Multimedia