ÑEPYRÛMBY   AKA    Ayvuryru’i    Mymba    Mbo’ekuaangatu   Mbykypyre    Ñemombe’u     Ñe’êpehê    Ñe’êporâhaipyre     Ñe’êryru
Ñoha’ânga    Ñorairô    Opaichagua    Sixto Figueredo     Ñe’êpukuaa     Ñe’êtekuaa     Purahéi     Tekoha     Tekombo’e     Tekopykuaa
Tembi’u     Tesâi     Tupâ jerovia     Jevy’a    
Yvyra

GUARANI ÑE’ÊREKOKUAA - TERMINOLOGÍA GUARANI
Ko togue ojehupi’ypy ko arangépe: 07.11.08 ha oñembopyahu ko árape: 07.02.08. (Ñembopyahupyre: 3)


Ko tysýi iguypegua Mirian Ayala ha Angélica Sánchez ñembyatypyre osëva’ekue tembiapo jehaipyrégui porandupyrégui hérava OJEPURUVO TEKOHARUPI
ojejapóva’ekue hikuái okaha rehe Tetâ Paraguáipe.

Guarani - Castellano

A
Ararokái
tr ha´e pe ojekuaáva ama rire ha oguereko heta sa´y.
Arapytu  ára reko.
Aripaka  ha´e pe tenda ojepurúva ojekaru haĝua téra
  oñemba´apo haĝua. Ikatu avei ojepuru jeguakarâ ýrô tekoverâ.
Aruru  ava pijy, kirirî, tindy /Ao oñemoko´êva havô rýpe.
Arari tembi´u Paraguái, jejapo pya´éva.
Aĝarô jerovia jeguereko Tupâre térâ aváre.
Aĝe  pya´e, tagê.
Ahéi vy´a´ŷ.
Akâmbagua  ha´e pe tembipuru akâ apu´áva ojeipurúva
  mbotaháramo.
Avo´ói  ñorâirô.


Ã
Ãho  pytuhe, akangeta, mandu´a.
Ãicha péicha. Upéicha.


CH
Cha´â tembiapo apo hendape´ỹ.
Chipiû  peteî mymba réra. Nupâ kuâ akâme ñembosarái hápe.
Chamento ñe´êpohýi oje´éva ñañeko´ôi jave.
Chopeto´i ava karape.
Chu´û  mba´e vore.
Cho´ô ja´o, ñemoñandu asy.
Chu´i michî, marâve ndoikóiva.
Chuchu   ñemongyhyje.
Churuchuchu   ñemongu´e vaipa, ayvu, sununu.


E
Eichu   mbyja ra´anga.
Eiratâ  asuka.
Eiretevoña  tembiapo káva rehegua.
Eirarúa  káva sy téra túa. Motenondehára káva apytépe.
Etehápe aétehápe.
Eguapoguára imba´éva.
Evapo amo, tenda jeikuaáva.
Evokói  añetegua. Tekojoja.


G
Gara tenda osêha ygára, térâ ygarusu.
Gualambáu tembipuru purahéipegua oipurúva ñande ypykue.
Guatapi jatyta tuicháva.
 

Guarini mba´e kañy.
Guyguy  povyvy, jeheka, kundaha.


Ĝ
Ĝue´ê py´ajere, py´avai.
Ĝuaiĝuingue guyra pyhare ojahe´óva.

H
Hekuâi jokuái, japouka.
Haitypo guyra jehogapo.
Hapirô  hasê´îmante.
Hopy´ỹi  jopo meme, joho mante.
Hoky´o jaipe´a ka´ovo rogue osêva.
Hosâ tekove oikove pukúva.
Havichu´o jehague´o.
Hechagui jesareko´ỹ.
Hekuâi jopouka, jokuái.
Hekoaku mbosako´i.
Heruguâ kuaa´ỹ.
Hykuavo ñohê, monandi, jeity.
Herungua  añetegua´ỹ hesaka´ỹva, kañymby, ypytûme oikóva.
Hovapini  tova pini.
Hopepivosa hopepi ruru.
Hovykói yvy ñemongu´e.
Hua´î ĝuahê, je´oi, jeho.
Humbiri hai, pire ñekarâi.
He´êkende   ñembohory.
Hyvykói   mbokuchu.
Hesatî  tesa morotî.


I
Ikoe  hetaitereirasa.
Inimbe  tupa ojejapóva mymba pirekuégui.
Itati ita morotî.
Itapesy tembipuru, ña´embe aty. Mba´yru vera.
Imarâ ava hekopora´ỹva.


J
Jahape kaávo jaipurúva óga ahojarâ.
Jaguary´ái  mba´e oikoreíva.
Jaheipy cha´e´ỹha, jesareko´ỹha, jehaihu´ỹ.
Javorái  ñanandy.
Javoti hetaichagua karumbe.
Jarivo´o jeja´o, mbokavaju.
Jate´i  peteîchagua káva.
Jehary rete ñekarâi.
Jejapokói  japyhy, jokoha, mbojetu´u.
Jeroviamarangatu tupâ rape, yvága rape.
Jevika ñembyepoti mboka ropytápe. Tevi, je´a jeguapykuéro.
Jevyka yvykarâi, typeka.
Johýi  mopotî.
Jojái ñembohory.
Joja peteîcha.
Jopyhu ava oñe´angúrô ojueheguy.
Juruko´ô jurutái.
Juasy´y ka´ovo hatîva oîva ka´aguýre.
Juruvera ava omombr´upáva ojuhúva guive.


K
Ka´atî ka´avo itáiva.
Kamambýi titi, kamaapỹi.
Kaysaty ka´avoty, ñanandy.
Korói jeja´o, mongavaju, ñe´êrupi.
Kyvô ko´ápe, ógape.
Kyvu ky´o.
Kaguy  chichâ.
Kyvôve oñemo´aĝuive.
Kutipo  cepo yvatégui.
Ka´avove´i ka´avo, hoguekue ojepuru oñembojegua hagua
  ôguahêvo Hesu kirito heñói hague.
 

 

M
Maína kuñakarai sy mokôiha ha´ére ohupíva mitâme
  ikarairôguare.
Mainumby mymba guyra rehegua omomaiteíva térâ oguerúva
  marandu ogaháre.
Mamorei mba´e jekuaaỹva moôitépa oî.
Mandi´o  mba´e jeipurúva tembi´u tyrarâ térâ tembi´urâ.
Manguruju pira guasu. Ava ipokovíva térâ hekovaíva.
Matúla. Tembi´uryru. Mba´yru.
Mo´ekangy   mo´ê hesajajai´ỹre.
Moherakuâ ñe´ê ñemosarambi.
Mohu´â tembiapo ĝuahê ijahápe. Mba´e oikova oñemohu´â.


Mb
Mba´aporepy jehepyme´è tembiapo rehegua.
Mba´aporeka ava ohekáva hembiaporâ.
Mba´apo´i sa´i oî tembiapo.
Mba´apo  tembiapo.
Mba´upe  mava´erâpa.
Mba´apose´ỹ  ava ojapose´ỹva tembiapo
Mbohupa ava aúva nderógape sapy´ami.
Mbovy  sa´i.


N
Nahániri ombotove pe amba´e.
Ne  mba´e hyakuâvaíva.
No´ô ñembyaty
Nune ikatu.
Nupâ ñembyepoti.


Nd
Nde pyne  py tyakuâvai.
Nda´éi  mba´e he´ỹva.
Ndahasýi mba´e pya´e oseva. Ava hesaiva.
Ndohói jeho´ỹ.
Ndo´ái  Je´a´ỹ.

Ng
Nga´u mba´e chaga´u.
Ngururu tekove ongururúva.


Ñ
Ñakanina mbói réra.
Ñakaguapy ava hekopyta mivéva.
Ñakâpete  akâpete.
Ñakapire´ỹi akâ pire ñehe´ỹi.
Ñana  ava hekópe ojapóva ivaíva.
Ñehundi mba´e jejuhu´ỹ.
Ñemo´arandu  ava oñeha´ava oikuave mba´e.
Ñemono´o mba´e ñembyaty.
Ñemyatyrô mba´e oñembyaíva oñemoî porâ.
Ñembyahýi vare´a.
Ñenupâ ñembyepoti.
Ñeñomi mba´e ñeñongatu.
Ñe´êkôi  ava oñe´êkuaáva mokôi ñe´ême.
Ñe´êmbyrâ  ha´e pe mba´eikatuha ñañomongeta oñondive.
Ñongatu  mba´e ojeguerekóva ñemihápe.


O
Ogajára óga ava mba´e.
Óga apohára  oñehenoi ava ojapóva ágape.
Okýta ama oúta.
Opa  ndaiporivéimai.
Opa´ỹva  mba´e oîtava jepiverôgua.
Ova  ohóva ambu´e tendápe.
Onasê ojepuru oî ramotekove heñói pyahúva.


P
Pague  mba´e rendague.
Paku pira.
Paraguái têta.
Pave´ỹ  opave´ỹva mba´e.
Pytuhệ ha´e pe pytu ñaĝuenohêva ñande ryepýgui ha uperire
  ñamoinge jey.
Pípu ñe´êndýi.
Piky pira michíva.
Puporâ reko  ha´e mba´éichapa hyapu pe ñane ñe´ê.


R
Rerojaha oguerúva mb´e.
Resatû ohecha´ỹva.
Rochichî mokunu´û, mbojerovia.
Ropevy rambi, kevy, kerambi.
Rovake henondépe.
Rugua hyepýpe, tugua.


S
Saite sagua´a, iñotîva.
Sambikua voko ojejapóva mymba pirégui.
Sarâ ka´avo morotîvýva, hoguekue oñembopupu pyre ojepuru pohâ ramo ( tuguy asukápe).
Suinda jyry, urukure´a, kavure´i.
Soka yvyra ojepurúva oñembojehe´a téra ojejopy haĝua avati
 ÿ´rô oimeraêva mba´e.
Suiñandy ceibo, oipurúva ñande ypykue poháramo. Moisés Bertoni heí ipirekue iporâhâ ava ipochyreívape.
Savâ savi, tesavâ.
So ndereguerekovéi mba´evete. Poi
Susû tytýi, sysýi, ryrýi, yvyryrýi.


T
Taguyrô teko tie´ỹ, takuchi.
Tâge pya´e.
Takuvo tatapytu, ñeko´ô, tova rakuvo.
Tamôi  ypykue.
Tamôi ypykue.
Tapypi tako.
Tavarerekua  oñeherói tapicha oisambyhýva távape.
Tavusu   tetâ guasu, táva guasu.
Tyvyty   ha´e yvykua téra oga´i atýra oñeñotyha ipypete´ongue.
Tekojoja   porokuaa pavê reko, teko.
Tupâitû  tupâ ñehetû. Jerovia ojeguerekóva Ñandejára rehe.

 

ÑEPYRÛMBY   AKA    Ayvuryru’i    Mymba    Mbo’ekuaangatu   Mbykypyre    Ñemombe’u     Ñe’êpehê    Ñe’êporâhaipyre     Ñe’êryru
Ñoha’ânga    Ñorairô    Opaichagua    Sixto Figueredo     Ñe’êpukuaa     Ñe’êtekuaa     Purahéi     Tekoha     Tekombo’e     Tekopykuaa
Tembi’u     Tesâi     Tupâ jerovia     Jevy’a    
Yvyra

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

TYSÝI
GUASU

YVOTY_SA'YJU

INICIO

Abreviatura

Alimentación

Afijos

Animales

CITTIG

Diccionarios

Didáctica

Educación

Fiestas

Fonética

General

Gramática

Guerra

Hábitad

Informática

Literatura

Sixto Figueredo

Música

Narracion

Medicina

Plantas

Psicología

Religión

Teatro

 

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120
Guaraní Multimedia