ayvu_maraney_62x32

GUARANI RAITY
ÑE’ÊTEKUAA - GRAMATICA (104)

guarani_raity_62x32

TYSÝI
GUASU

 

GUARANI ÑE'Ê HA IÑE'ÊPORÂHAIPYRE 92000, 368 pgs.

MBA'EPA ÑENEMBO'E: Ñañomongetami hagua.  Moñe'êrâ (Morangu: "Jagua ha ha'anga", "Leô ha anguja'i"..........194-95
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ (Ñe'êndy. Ñe'êjoaju ñemohenda oikoháicha moñe'êrâme. Mba'e añeteguáva ha añetegua'yva.
Porandu ha mbohovái).  Jaikuaavévo ñene ñe'ê (Momarandu: mba'épa oikotevê, mba'éichapa oiko)
.........................197-99
Jahai Hagua (Ñomongeta morangúgui). Torýpe Ñamoñe'ê: (Chokokue ha ta'yrakuéra. Karáû)................................ 201-03
PÉICHA OÑOMOMBE'U: Ñañomongetami Hagua.  Moñe'êrâ (Káso: "Ña Maria Ynambu"..................................... 206-07
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ  (Ñe'êndy  jehaipyregua. Porandu  ha  mbohovái. Moñe'êrâ ñehesa'yijo. Oikóva  ha  oje'éva.
Mba'épa oiko. Mba'érepa oiko. Ñeha'angahai moôpa oiko).  Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Marandu jehai'yva  ha  marandu
jehaipy. Taipu oîva ñe'ênguéra ryepýpe. Ñe'ê omyengoviáva ha ombojoajúva). Jahai Hagua (Mombe'urâ)
..................209-14
Torýpe Ñamoñe'ê (Mitâkuña'i oisâ'ôva'ekue guyrakuérape)...................................................................................... 216
ÑAMOÑE'Ê VY'APÓPE: Ñañomongetami Hagua.  Moñe'êrâ (Tembiasagua'u: "Kalaíto Pombéro")......................... 218-19
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ  (Ñe'êndy. Moñe'êrâ ñehesa'yijo ha ñeikûmby. Porandu ha mbohovái. Ñe'ê ñañandukuaáva
ñande rete rupive, ojojoguáva ha ojoavýva, mba'épa ha mba'érepa oiko)
....................................................................223
Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Ñe'ê omopeteî ha ombohekóva pe haihára he'iséva (coherencia). Ñe'ê opavape ikatúva
jaikuaa ha jaipuru
(lengua). Ñe'ê jepuru añete (habla). Jahai Hagua (Retrato). Torýpe Ñamoñe'ê Nde ratypykua.
Che ropea guýpe
............................................................................................................................................225-28
ÑAMBOPOTYJERÁVO  ÑE'Ê: Ñañomongetami Hagua. Moñe'êrâ   (Che  parahekue.  Jasyjatere)......................... 230-31
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ (Moñe'êrâ ñeikûmby.  Porandu ha mbohovái.  Ñe'ê  temiandu  ñañandukuaáva ñande  rete
rupive. Ñe'êpoty ñehesa'yijo. Ñe'êpotykuéra ñemohenda: Umi itavaygua rekóva
(poesía  popular)  ha hi'arandukuaa
rekóva
(poesía  culta).  Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Ñe'ê  ombohérava  ha  ñe'êtéva (categorías nominales  y verbales).
Ñe'êpehêtai ojeipurúva umi ñe'ê ombohéravandi ha ñe'êtévandi.  Jahai Hagua (Ñe'êpoty'i)
...................................... 233-39
Torýpe Ñamoñe'ê (Poema de Susy Delgado).  (Chéko ajerovia ko ñande joayhúre)................................................... 241
ÑANA OMONGUERÁVA: Ñañomongetami Hagua. Moñe'êrâ (Pohâ ñana. Ñane pohâ ñana. Pohâ ñana jejapo)...... 242-43
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ (Ñe'êndy jeipuru. Moñe'êrâ ñeikûmby. Ñe'êhejai'y jeipuru. Porandu jovái).............................. 247
Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Muanduhekuéra guaraníme). Jahai Hagua (Mba'éichapa ojejapo peteî kogaty orgánica.......249-51
Torýpe Ñamoñe'ê (Che irû yvyramáta. Sopa Paraguái. Mbeju apo. Kumanda peky)...................................................253
JAIKUAAVÉVO ÑANDE TÁVA: Ñamongetami Hagua. Moñe'êrâ (Ñande táva)......................................................256-57
Ñaikûmbyvévo  Moñe'êrâ (Moñe'êrâ  ñehesa'yijo ha ñeikûmby. Ñe'ê he'ijojáva.  porandu ha mbohovái.  Ñe'êndy.
Ñe'êkurusu). Jaikuaavévo  Ñane  Ñe'ê  (Tîguáva  rechaukaha  jeipuru.  Ñe'ê  omoambuéva  ipype tai juruguávandi tai
tîguávape).  Jahai Hagua (Kuatiañe'ê,
Carta). Torýpe Ñamoñe'ê (Cooperativa oheka teko porâve)...........................260-67
ÑANDE REKOTEE: Ñañomongetami Hagua.  Moñe'êrâ (Semana Santa).  Ñaikûmbyvévo  Moñe'êrâ (Ñe'êndy jeipuru.
Moñe'êrâ ñehesa'yijo ha ñeikûmby. Añetegua. 
Préstamo.  Oje'éva térâ ñeimo'amby (opinión).  Oikóva (hecho)
Ñe'ê mbojoguáva
"metáfora"). Jaikuaavévo Ñene Ñe'ê (Ñe'ê pyahukuéra jeguerojera "ñe'êrapo ha ñe'ê'i oañuáva ichupe").270-76
Jahai Hagua (Marandu). Torýpe Ñamoñe'ê (Ñamenda okára)...............................................................................278-80
OÑEKUÂVE'ÊVA: Ñañomongetami Hagua. Moñe'êrâ ¡Ñañemútapa!. Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ (Mone'êrâ ñehesa'yijo
ha ñeikûmby. Ñe'êrapoite. Añetéva. Ojoavy ha ojojogua. Ñe'ê he'iavýva.  Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Ñe'êjoajuha)
.......282-88
Jahai Hagua (Publicidad. Propaganda).  Torýpe Ñamoñe'ê (Tekove yvypóra ñekuâve'ê renondepe......................... 290-93
AVAÑE'Ê REMBIASAKUE: Ñañomongetami Hagua.  Moñe'êrâ (Ñane ñe'ê gurani).............................................. 294-95
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ (Ñe'êndy jeipuru. Moñe'êrâ ñeikûmby).  Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Tero, terarângue,  teroja,
ñe'êtéva ha ñe'êteja jeipuru.  Jahai Hagua
(Memorándo).  Torýpe Ñamoñe'ê (Ñe'êngatu)....................................... 300-05
JAHECHAMI HAGUA: Ñamongetami Hagua.  Moñe'êrâ (Ñoha'anga: "Karu pokâ")............................................... 306-07
Ñaikûmbyvévo Moñe'êrâ (Moñe'êrâ ñehesa'yijo ha ñeikûmby. Añetegua. Ñoha'anga ñehesa'yijo)............................... 316
Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Ñe'êtéva reko guaraníme. Ñe'êpehêtai omoirûva ñe'êtévape. Jahai Hagua (Ñomongeta).......319-21
Torýpe Ñamoñe'ê (Che ha nde)........................................................................................................................... 323
ÑANE RETÂ REMBIASA PEHÊNGUE: Ñañomongetami Hagua.  Moñe'êrâ (13 Tujutî).........................................324-25
Ñaikûmbyvévo Moñe'êra (Ñe'êndy jeipuru.  Moñe'êrâ ñeikûmby.  Ñe'ê ñañandukuaáva ñande rete rupive. (Análisis
simbólico  de sonidos)
.  Mbojoguáva  (metáfora).  Ñemboavareko  térâ  ava rembiapotee  (personificación).  Ñe'êpoty
temiandu rehegua. Ñe'êpoty tembiasakue rehegua). Jaikuaavévo Ñane Ñe'ê (Ñe'êtéva  ñomohenda.  Ñe'êjoajukuéra
ñemohenda ñe'êtéva rupi. Jahai Hagua
(Informe).  Torýpe Ñamoñe'ê (Heñóivo Tavaguasu)....................................328-35
ANTOLOGIA.....................................................................................................................................................338
TECHAUKAHA..................................................................................................................................................358

 

TA'ANGA

 

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120

 

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120
Guaraní Multimedia