ayvu_maraney_62x32

GUARANI RAITY
MOMBE’URÂ - CUENTOS  (27)

guarani_raity_62x32

TYSÝI
GUASU

MOMBE’UGUA’U

HESU REKOVE Heñói ramo guare pakôi ary peven (María Teresa Escurra), 2001, 68 pgs.

Prologo. 1. Hesu heñói velénpe. 2. Hesúpe ojegueraha Tupâópe…………......….......5-13
  3. Hesu opoñy ramo guare.  4. Hesu oñepyrû oguata…………………………...........15-7
  5. Hesu oho Ehíptope itukuéra ndive. 6. Hesu oiko Nasarépe……………..............19-21
  7. Hesu oha'anga itúapeimba'apohápe. 8. Hesu oha'anga ñemityhárape………...... 24-6
  9. Hesu oñangareko ryguasu ra'ýre. 10. Hesu ome'ê mymba ra'anga hapichápe....28-30
11. Hesu oho ñemuhâme ituakuéra ndive. 12. Hesu ha iprímo Huâ……………..........32-4
13. Hesu ha iñangirû hasýva. 14. Hesu ha iñangirû oñangareko ovecháre…….......... 36-7
15. Hesu ovecha ra'y hasy ramoguare. 16. Hesu oipytyvômaituakuérape……..........39-41
17. Hesu ohasa peteî arete Huâ rógape. 18. Hesu oñemoñe'ê iñangirûkuérape.........43-5
19. Hesu oipytyvô itakuérape ochipapo hagua……………………………………............ 47
20. Hesu taitakuéra ou ohechávo chupekuéra………………………………....................50
21. Hesu oñembyasy itaitakuéra jeho rehe.  22. Hesu oñembyasy iñangirûrehe…....53-5
23. Hesu angirû ipire hûva.  24. Hesu angirûkuéra ohechakuaa mba'éichapa ha'e
okakuaa marangatu ha katupyrype. 25. Hesu okañy ha ojejuhu Tupâópe…...…......58-64

 

TA'ANGA

 

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120
Guaraní Multimedia

 

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120