ayvu_maraney_62x32

GUARANI RAITY
TE'YIKUAA - ETNOGRAFIA  (32)

guarani_raity_62x32

TYSÝI
GUASU

 

AVA GUARANI AYVU   Narraciones de los Ava Guarani de los Departamentos de Ka'aguasu y Alto Parana, Mokôiha, 2000, 125 pgs. (un cassette  para Tomos 1 y 2)

Ma'éichapa oporaíva omonguera mba'asy. Ha moôguípa ou chupekuéra pu'aka. Umi oporaíva omanokuaa avei.
Mba'éichapa ojeiko yma. Mba'épa he'ise "mitâ heñói" Ava Guaraníme. Mba'éichapa kuñanguérape
     oñemomendaraka'e. Kuñanguéra yma oiko porâ oñondive. Mba'éichapa oje'e -sobrina-, ava guaraníme....................16-18
Ña Etefána omyesakâ tekove yma guare. Oporaíva rehe ñeñangareko. Ko ñane pyrûha -mundo- irundy yvyra..................19-21
Mba'e mba'épa kuñanguéra ndo'uiva'erâ imemby'i jave. Kuña mba'asy ikatúva oporaíva omonguera...................................21
Te'ô'â mba'asy vai ñande ypykuéra ayvúpe. Nda'ijarakuaavéi ha mboýpa ambue mba'asy oporaívamante oipe'áva.............22
Mba'épa ndo'uiva'erâ ména hembireko hyeguasu jave. Tembiporu yma ojepuruva'ekue. Mba'erâpa ojepuru pety...........22-23
Pety ojepuru vaíre ombohasy oimeraêvape. Ñemongeta kagui rehe. Ymave mba'érepa oîro omanóva ojeheha pe óga..25-26
Mba'éichapa ojeikoraka'e tekoha rupi. Ko'aga ndojejuhuvéima yvy mandi ojeiko hagua. Yma ojeikova'ekue
     joayhúpe, ñorairô ndaiporiva'ekue. Karai Antonio oñemongeta pohâ ñana rehe..............................................................27
Heta pohâ ñana opáma ohóvo. Ña Etefána omombe'u mba'e pohâmepa oporoipytyvô. Oî pohâ ñana ikatu'￿va
     oje'e héra. Heta pirapire ñeme'êrente ikatu oñemombe'u. Oî heta pohâ réra ndikatúiva ojekuaa rei...........................28-29
KANTALISÍA VÉRA: CANTALICIA VERA: ..............................................................................................................................31
Ña Kantalísia oñe'ê ava rembi'u ymaguare rehe. Kuña ha karia'y rehe ñemongeta...........................................................32-33
Mba'épa kuña ojapo ojekoaku aja. Ña Kantalísia omombe'u ñe'ê yma. Omombe'u mba'éichapa oñemomendaraka'e.....34-36
Mba'éichapa kuñanguéra oikojoa oñondive. Tembi'u ymaguare rehe ñemongeta. ...............................................................37
Tembi'u ojejapóva so'o ka'aguýgui. Yma ava rembi'u noñemohe'êi jukýpe ha ndojepúrui ñandy. Ña Kantalísia
     imandu'a mbakatu ha mangara rehe ha mba'éichapa ikatu oje'u.................................................................................38-39
Imondóvy rehe ñemongeta. Ña Kantalísia remiarirô omomandu'a guarani ymaguare rehe. Ña Kantalísia ojapo
     ramoguare chiripa. Ña Kantalísia omombe'u mba'éicha ha mba'e mba'érepa oñembosarairaka'e kuña ha kuimba'e...40-41
Oî tembiapo kuñánte ojapóva. Omombe'u mba'éichapa kagui ha kaguijy ojejaporaka'e. Oñe'ê ñemyakâratî rehe...........43-45
Mba'éichapa oñepytyvô vesína kuña hasývape. Ndaikatuvéima oñemongeta ñe'ê ymáme. Jerokyaty rehe ñemongeta......46-7
FRANSÍKO PÍRI: FRANCISCO PIRIS: .....................................................................................................................................49
Karai Fransíko omombe'u mba'éichapa oikoraka'e tamoijuéra yma. Omombohovake teko yma ko'agaguáre.....................51-53
Mba'éichapa oporaíva oporoipohâno. KaraiFransiko Píri oñe'ê ñemit￿ rehe. ...................................................................55-57
Tamoikuéra oguereko hembijokuái omba'apóva kokuépe. Omombe'u mba'éicha havépa oñemit￿ hikuái........................59-60
Omombe'u mba'éichagua tembiu kokuépa oñemongarairaê'arâ oje'u hagua. Oñe'ê kaguijáryre.......................................61-62
Pohâ rehegua Rúno Sále ohai haguéicha 09-97pe................................................................................................................64
ATANÁSIO VÁRGA: ATANACIO VARGA................................................................................................................................65
Tamói Atanásio Várga Omombe'u mba'éichapa oikeraka'e ka'aguýpe. Karai Atanásio omombe'u moôguípa ou
     ñembo'e hérava mborai.....................................................................................................................................................67
Tupâ ava guaranikuéra ojeroviava rehe. Tupâ niko opamba'e opohare. Mba'épa he'ise jeavýi..............................................68
Ñane ángamante ohova'erâ Tupâ rendápe. Ñanderuvusu ijeheguireínte ojapo ñemit￿ngue opaichagua.............................69
Ñanderu ojapo yvyra ha opaichagua hi'upy. Mba'éichapa heñói ypy ka'a...............................................................................70
Ñanderuvusu ombo'e mba'asy oñemonguera hagua. Mba'éichapa oiko ypy mitâ kôingue. Aña oikekuaa
     oimeraêva ryepýpe. Jarýi ojuhúrâ guare so'o................................................................................................................71-73
Mba'eichahápepa omano ypy tekovekuéra. Kuarahy ha jasy oikuaa mba'e mba'épa oje'ukuaa. Tamói ojapórô
     guare guyrapa ha hu'y. Mba'épa peteî káva sa'yju. Mba'éichapa rupípa ojepyta tyre'￿................................................74-75
Oñemoirô guare mymbakuérape herarâ. Mba'erepa kupi'i okarukuaa. Mba'éichapa opyta pytu'￿ rehe..............................76-77
Monde ojepurô guare. Ojejapóro guare Yakâ. Kuarahy ipochýrô guare. Mba'éichapa oje'uva'erâ karajati'a......................78-80
Mba'éichapa ojejapo tokâi. Aña omanórô guare. Jasy omono ha oikove jeýrô guare. Oñembojeguárô guare
     iñakângúera. Ojepoi pinda pira ojekutu hagua. Añay ojapoyka tembi'u iporâvéva. Añay ho'u itajyrakuéra...................81-84
Jasy ohechaga'u isýpe. Kuchu'i guyra'i oñe'êva. Yvyraja'ijaojeroky atárô guare. Oñemboherarô guare Ava
     Katuete. Ava Katurâme. Ñandesy ypykue. Ñandesy ñepyrû. .........................................................................................85-88
Atanásio omombe'u mba'éichapa yma hekokuéra raka'e. Oyguasúpe oîrô guare kagui. Yma ore reko ipeteîva'ekue.........88-89
Karai Atanásio omombe'u héry. Che ñe'êmi ojekuaa hagua oparupiete. Atanásio Várga okotyu............................................90
Mba'éichapa karia'y okotyu kuñataîme. Karia'y okotyu hembiayhúpe. Ko tembiapo ndaha'éi ágarâne..............................91-96
Jejopy oñeñandúva oîgui yvy omondaséva. Yvy niko ñande sy ha ñande ru...........................................................................97
Kotyu omombe'u haguéicha tamói Atanásio Várga Martíne "Kunumi Hu'y Poty". Guau oha'â ha omombe'u
haguéicha. Tamóî Atanásio Várga Martíne "Kunumi Hu'y Poty". ......................................................................................98-99
Atanasio Várga Oñe'ê kotyu rehe. gua'u ha mborai rehe. Mba'éichapa Kaguígui Ome'êkuaa Sâso.....................................101
Karia'y agagua ndoikuaavéima mba'épa kotyu. Karai Atanásio oikotyu ha omombe'u mba'épa he'ise................................102
Karai Atanásio omombe'u ojuehe ojekotyútarô. Atanásio Várga oñe'ê pohâ ñana rehe................................................103-107
ILÁRIA HUÂNA FERRÉIRA: HILARIA JANA FERREIRA; MARÍA KITÍNA FERRÉIRA FERNÁNDE: MARÍA
CRISTINA FERREIRA FERNÁNDEZ; HA TEODÓRA FERRÉIRA KADÉTE: TEODORA FERREIRA CADESTE......................109
Ore roju roñembovy'a hagua. Ma'êrâ nde rejeguáiri che kyvy. Juána jahecha aipo guyra ñembovy'a. ................................110
Che ndajúi okára poty recha. Ñañombovy'a ñande guyra tyre'￿ngatu. Karaguata'ýgui che aju.....................................111-112
MARIÁNO FERRÉIRA VENÍTE: MARIANO FERREIRA BENITEZ: ........................................................................................113
Karai Mariáno Ferréira Venité okotyu: Pejúna ñañembovy'a. Guyra hovy'irâmi che aju.......................................................114

 

TA'ANGA

 

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120

 

GUARANI MULTIMEDIA_APRENDER_GUARANI_120x120

Guaraní Multimedia