ayvu_maraney_62x32

GUARANI RAITY
TE'YIKUAA - ETNOGRAFIA  (32)

guarani_raity_62x32

TYSÝI
GUASU

 

AVA GUARANI AYVU  Narraciones de los Ava Guarani de los Departamentos de Ka'aguasu y Alto Parana, Peteîha, 2000, 123 pgs. (un cassette para Tomo 1 y 2)

KUAVE'ÊMBY: PRESENTACIÓN. MOÑEPYÛ: INTRODUCCIÓN.........................................................................................11
SEVERIÁNO VENÍTE (SEBERIANO BENÍTEZ: ..................................................................................................................13
Karai Severiáno Veníte oñe'ê . Oñe'ê ijerovia yma guare rehe. Opaichagua mymbakuéra rehe ñemongeta...............17-25
Ka'avo, yva, tembi'u ha tembipuru rehegua mandu'a. Omanóva rehe mombe'u................................................................26
Mba'éichapa yma oñemendavaraka'e. Mba'éichapa oñepytyvô kuña imembýtavape. Avei
     imandu'a pokâ pokâ hetave mba'ére.........................................................................................................................26-27
Aojohéi, sái ha sapatúre imandu'árô. Kure heta ojeguereko, oî reipa ndoje'uséi. Mba'e
     mba'épa ome'ê ha oñemúva hikuái. Mba'asykuéra rehe imandu'árô.Oñe'ê yma guare tembiasakue rehe................28-30
ETEFÁNA VENÍTE (ESTEFANA BENÍTEZ): .......................................................................................................................31
 Kuñakarai Etefána Martíne omombne'u, Jasypoapy (08) 1999.  Dra. Esúnika oguahê ramo guare
     Lagúna´Pytâme. Ha oipota oñe,oî chupe héra ka'aguyrâ. Doytóra Esúnika he'i mba'érepa ha'e
     ouva'ekue. Oñeme'ê chupe mbo'y, ombopu takua  ha ojeroky........................................................................................33
Kuñakarai Etefána Veníte .  oñe'ê mitâ oñemongaraítare..................................................................................................34
GAVÍNO VÉRA (GABINO VERA): ........................................................................................................................................35
Gavíno Véra: Gabino Vera Omombe'u: Doytóra Esúnika ou ramo guare............................................................................37
Karai Gavíno Véra omombe'u: Yma ndaiporiva'ekue oñangarekóva avakuérare................................................................38
Karai Gavíno Véra omombe'u: Leô Kadógan oî ramo guare Itakyrýpe 1953pe.................................................................39
Gavíno Véra omombe'u: Yma mitâ ñemongarairâ mba'épa ojejapo..................................................................................40
Gavíno Véra omombe'u: Mba'éichapa oñembotuicha oporaívape.....................................................................................40
HUÂ PÁULO VÉRA (JUAN PABLO VERA): .........................................................................................................................41
Huâ Páulo Véra oñe'ê Rúno Sále (Bruno Sales) ndive. Mitâ karaígui (13.06.97)................................................................43
Mba'éichapa pohâpa ojapo akârasýpe guarâ. Huâ Páulo heta oikova'ekue oikuaa hagua pe pohâ...............................43-44
Mba'éichapa oporoipohânoraka'e ñanderukuéra. Mba'épa ojejapo ñandesu'úrô mbói...................................................46-49
Mba'éichapa oñemonguera mbói jaha (Ponzoña) arandu rupi. Mba'éichapa yma ojejoraka'e
     maíkape, mymba jukahápe. Mborevi jukahápe rehegua............................................................................................49-51
Mba'éichapa ojepuruva'erâraka'e mborevi ro'o ñandepo'a hagua. Mborevi ro'o   ojepurukuaa
     mba'asykuérape guarâ. Mba'épe ikatu oñemonguera jati'i ha susu'a.........................................................................52-53
Mymba ka'aguy ho'o mbareteve mymba ogaguágui. Tapicha ymaguare oiko pukuvévaicha..............................................54
Yva ha pohâ ñana rehe ñomongeta. Pohâ itarova terâ hasýva iñakâmepe guarâ..........................................................55-56
Huâ Páulo oñe'ê ânguéry térâ ângue ha póra rehe. Pohâ iporâva mba'asy vaípe guarâ................................................57-58
Huâ Páulo Véra (Juan Pablo Vera): Ava Mbaraka Poñy. Omombe'u ha oñemongeta Daniel Véga
     ndive. Oî avei hendive Indalésio Várga mitâmongaraiha oîva Karreria'ípe. Oñeñe'êpyhy
     (Ojegrava) Páso Kadénape 1994pe................................................................................................................................59
Mba'éichapa heraka'e Ernandária (Hernandarias). Huâ Páulo oñe'ê Kuruguaty oñepyrû ypýrô...........................................62
Huâ Páulo imandu'a "oiko" ypýrô guare hae. Mburuvichakuéra rehe mandu'a. Ojejuhúrô guare
     Etróner ndive. Etróner oikuaasérô guare guarani ha Huâ Páulo ombo'e chupe.........................................................62-63
Huâ Páulo ojerure Etrónerpe yvy ikatuhápe oiko umi Ava Guaranikuéra. Huâ Páulo omopu'âsérô
     guare óga guasu. Yvy oguerekómavape ijára............................................................................................................64-66
Huâ Páulo oho jeýrô guare mburuvichakuéra rendápe. Ojerure yvy ijara'￿va gueteri.........................................................66
Huâ Páulo imandu'a misionéro ou ypýrô guare avei Ñandejára ñe'ê mbo'ehao ha tasyo rehe............................................67
Indalésio Várga ndive oñemongeta mbykymi. Ñanderu (pa'i) ha mitâ ñemongarai rehe.....................................................69
Heneral Kavéllo oipotárô oñeguenohê pláta yvyguy. Opaichagua mymba ñarô rehe oikórô
     ñomongeta. Mba'éichapa yma oñemopu'â óga. Ñanderu (pa'i), mitâ ñemongarai ha ñembo'e rehe ñomongeta.....69-71
Paraguájo ojepuru ñepyrûrô guare avakuéra ndive. Mba'éichapa ojepuru yma pohâ ñana................................................72
Huâ Páulo oñemongeta pira rehe. Indalésio omombe'u mba'epahína Tupâ. Omombe'u guarani ñe'ê yma guare
     ha yvy'a ho'uva'ekuégui. Mba'éichapa ojepuru Ava Chiripa ñe'ê ojoavýva Guarani Paraguáigui...............................72-4
Mba'épa he'ise "Chiripa". Ava Guarani ypykue rembiasa: Paragua ha Guaira mombe'upy.................................................75
Mba'éicha rupípa Kasíke Paragua ha Guaira ojei ojueheguíkuri. Kuimba'ekuéra oñemohembekuapa ani hagua
     ojogua Epañayguápe. Ñemenda ymaguare rehe mandu'a. Indalésio oñe'ê kagui ha kotyu rehe................................76-7
ADRIÁNO MORÁLE (ADRIANO MORALES): .......................................................................................................................79
Adriáno omombe'uháicha. (Pirajuy, 21 de Enero 1917). Mba'éichapa ojeikoraka'e ymave.................................................81
Mbo'ehao oñepyrû ypýrô guare Páso Kadénape ha mba'éichapa oñeguahê upépe...........................................................81
 Narâha joguaha ombotavýrô guare. Adriánope ogueraha hagua Paraguaýpe. Adriáno he'i mba'eichaparaka'e
     Páso Kadéna ha hekovekuére. Mba'eichahápepa Adriánogui oiko mbo'ehara katupyry.........................................82-83
Yma avaku´´era ohasa asyva'ekue karaikuéra poguýpe. Adriáno ohendu ha ojapyhýrô guare Ñandejára ñe'ê
     ha oikórô guare ichugyu Hesukirito jeroviaha. Ñandejára ñe'ê tuichaiterei mba'e opaichagua tekovekuérape
     guarâ.  Jehekombo'e yvágape guarâ ha avei ojeiko porâ hagua ko yvýpe.................................................................84-86
MÁYSIMO VÁRGA (MÁXIMO VARGAS): ............................................................................................................................87
Páso Kadéna Tekoha Ipoty 31 de agosto  1997. Oñe'êta péicha tamói avei karai Máysimo Várga kóa ko
     tekohapegua. Oñe'ê Rúno Sále ndive. Karai Máysimo imandu'a Tupâ ha Ñandejára rehe......................................89-90
Karai Máysimo oñe'ê mba'asy ha pohâ rehe. Máysimo oñemongeta jeroky, kagui ha kotyvu rehe.................................90-92
Karai Máysimo okotyvu........................................................................................................................................................93
INDALÉSIO VÁRGA (INDALSEIO VARGAS)........................................................................................................................95
Indalésio Várga ha Huâ Páulo Véra omombe'u Daniél Végape, umi mba'e ogueroviáva Ava Guaranikuéra.
     "Mba'éicha rupípa kuarahy ha jasy ohesape". Mba'éichapa Tupâ osê ypy raka'e. Tupâite oguereko
     imbaraka ha ijyvyra'ija. Mba'e mba'épa Tupâ rembipuru. Mba'éichapa oñemonguera mba'asykuéra.....................97-101
Yvyrakyéra réra. Mba'éichapa ojejukaraka'e jaguarete. Huâ Páulo omombe'u mba'éichapa pe mboijagua...............102-103
Ñomongeta karai Indalésio Várga ndive............................................................................................................................104
MÁRKO ETIBARRÍVIA (MARCOS ESTIGARRIBIA): .........................................................................................................113
Márko Etigarrívia moôpa oiko ypyva'ekue. Márko imandu'a itúva amyryi rehe...................................................................115
Mba'éguipa oñemomba'eguasuva'erâ jeroky. Oî mokôichagua oporaíva. Mamóguipa ikatu ojehupyty oporaíva
     mborai. Mba'éichapa oñeñangareko oporai pyahúvare.........................................................................................117-120

 

TA'ANGA

 

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Aopo’i    Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
 Mombe’ugua’u    Mombe’upy  
Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
 Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234,  Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
  -  www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) 3562 c/Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY2

ayvu-maraney_web_doble

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI AYVU
Terminología

GUARANIRAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2018

 

 

TENONDE
INICIO
HOME

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120

 

GUARANI MULTIMEDIA_APRENDER_GUARANI_120x120

Guaraní Multimedia