ayvu_maraney_62x32

GUARANI RAITY
TUPÂ REHEGUA - RELIGION (31)

guarani_raity_62x32

TYSÝI
GUASU

 

JEROVIA Mba'épa he'ise? (Annerosse-Philipp Kleger) 199?, 92 tgr.

Jerovia, ¿mba'épa he'ise?........................................................6
¿Mba'épa pe jerovia?...............................................................9
Pe Jerovia añete oikuaa Jesús oikoveha..............................10
Jerovia rupi jarovia Ñande Ruete ojapo hague ko mundo......12
Ojejustificado jerovia rupi.........................................................16
Jerovia jahechauka tekove potîme jaiko ramo.....................22
Pe jerovia ñane mokyre'y jajapo hagua pe Jesus
oipotáva....................................................................................26
Pe jerovia iñe'êrendu Ñandejárape........................................32
Ojerovia rupi Abraham ndoikói múndo pegua oiko              
háicha.......................................................................................37
Pe jerovia rupi, Sára jepe ojuhu Ñandejára jehechakuaa......40

Pe jerovia rupi jaikua Ñandejára oguerekoha pu'aka    
omoingove hagua omanóva jepe....................................44
Pe jerovia, iñe'êrendu Ñandejárape raêve ha upéi          
yvypórape..............................................................................51
Pe jerovia ndovy'avéima sapy'ami jepe angaipa
oî hápe..................................................................................57
Pe jerovia añetegua, oñandu Ñandejaraitégui ipytyvô.61
Jerovia rupi ñañeha'â jaikuaave Ñadejáragui...............67
Pe jerovia oîmbaite  oñehenói hagua Ñandejára
rembiapópe.........................................................................76
Jerovia rupi japyta jesarekópe..........................................81
Pe jerovia rupi jaguereko autoridad................................87

 

TA'ANGA

 

 

GUARANI

ÑE'ÊNDY

< ÓGA

PYAHU

TYSÝI

$JOGUA$

PORANDU

HEKAHA

Arandupy    Artesanía    Avarekokuaa   Ava’atykuaa    Auf Deutsch   Cháko Ñorairô    Estampillas    Guaraníme    Im Português    In English    Kuatiañe’ê’i
Mombe’ugua’u    Mombe’upy   Mombe’ugua’u    Mombe’urâ    Moñe’êrâ Guaraníme    Mymbakuéra    Ñe’êpoty   Ñe’êkôikuaa    Ñe’êryru    Ñe’êtekuaa
Ñoha’ânga    Ñorairô Guasu    Opáichagua    Purahéi    Reducciones    Ta’angaryrýi    Tekohasapyre    Tembiasakue    Tendarerakuaa   Te’yikuaa
Tuja/Jeiporupyre    Tupârehegua   Yvyra - Ñana


TEKAHA

www.guarani-raity.com.py

 

Búsqueda personalizada

  web

 

Búsqueda personalizada


 

GUARANI RAITY
Pumbury Isâva: (00595-21) 227 234Pumbyry Popegua: (00595) 982 100 959
CORREO GUARANI RAITY.COM.PY
 - www.guarani-raity.com.py
Juliana Insfrán (Ex Las Perlas) Nº 3562 c/ Cnel. Rafael Franco, Asunción, Paraguay

GUARANI
MULTIMEDIA

YTY
BASURA

DEPORTES
SPORTS

APRENDA
GUARANI

PARACANOPY1

AYVU MARANEY95x48

TAEKWONDO11

ÑE’Ê

 GUARANI
AYVU

Terminología

GUARANI RAITY_DOBLEWEB_gif

taangaryryi_video_Ok


2019


AHAYHU
ME GUSTA
I LIKE
ICH MAG

AYVU_MARANEY_BANNER

TENONDE
INICIO
HOME

GUARANI MULTIMEDIA_LECCIONES_DE_GUARANI_120x120

 

GUARANI MULTIMEDIA_APRENDER_GUARANI_120x120
Guaraní Multimedia